Na zápisech

Facebook - Prvákoviny do kapsy

  banner-czc

banner-jp

  

 studentskebydleni-banner-na-web

Slovníček pojmů

Ve slovníčku je 42 pojmů.
Hledat ve slovníčku (mohou být i regulární výrazy)
Začíná na Obsahuje Přesný pojem Zní jako
Vše A B C D E F H I K M N P R S T U Z
Page:  1 2 3 Next »
Pojem Definice
abstrakt

Jedná se o výtah vámi napsané práce umístěný na začátku této práce, ale nebojte, chtít ho po vás budou až u bakalářky. Velice stručně v něm popíšete, o čem vaše práce je a v čem tkví její přínos. Učitelé také můžou chtít, abyste abstrakt napsali anglicky.

akreditace

Oprávnění k určité činnosti. U vysoké školy to znamená přijímat studenty, vyučovat a vydávat veřejně uznané diplomy v určitém oboru. Smyslem je zajištění přijatelné kvality výuky.

aula

Aula je reprezentativní místnost olbřímích rozměrů, kterou můžete najít na více fakultách. Nejčastěji jsou využívané na imatrikulace, promoce a někdy i na přednášky různých hostů. Konat se v nich mohou i vědecká sympozia a konference. Nejvyužívanějšími aulami jsou ty na právnické fakultě a na FSS.

bloková výuka

Co to znamená, když je předmět vyučovaný blokovou formou? Jeho výuka probíhá formou vícehodinových bloků, buď ho tedy budete mít jednou za měsíc (to znamená 3x-4x za semestr) od rána do odpoledne, nebo bude vyučovaný v jednom týdnu, kdy v pondělí se bude začínat a v pátek budete psát zkouškový test. Bloková výuka může probíhat i o víkendu. Nezapomínejte, že učitelé si tady budou stoprocentně dělat docházku, tudíž nepřijít znamená velké potíže. Tenhle styl výuky využívají hlavně pracovníci z jiných univerzit, experti a vědci, kteří nemůžou každý týden dojíždět na přednášku.

CPS

CPS se v průběhu studia stane vaším druhým domovem. Jedná se o Centrální Počítačovou Studovnu v budově bývalé Lékařské fakulty na Komenského náměstí. Je to ta honosná budova naproti FSS, nachází se v ní známá menza s nejpříjemnější paní kuchařkou v celém Brně. V "cépéesce" máte přístup k počítači, potažmo na internet, 24 hodin denně 7 dní v týdnu. Můžete se tady učit, psát referáty a seminární práce, nebo jenom tak surfovat a psát znuděné statusy na Facebook.

děkan

Na vysoké škole akademický funkcionář, který jedná a rozhoduje o věcech fakulty. Děkana jmenuje a odvolává na návrh akademického senátu fakulty rektor.

diploma supplement

Diploma Supplement je dodatek k diplomu vydávaný automaticky a bezplatně s diplomem absolventům bakalářského, magisterského a doktorského studia i účastníkům rigorózního řízení. Zajišťuje srozumitelnost dosažené vysokoškolské kvalifikace v jiných zemích, než ve které jí bylo dosaženo. Přibližuje budoucím zaměstnavatelům absolventů obsah jejich studia, přispívá ke spravedlivému akademickému a profesnímu uznání získané kvalifikace. Tento dvojjazyčný dokument shrnuje v češtině a angličtině údaje o absolvovaném studijním programu včetně výpisu všech vykonaných zkoušek a dosaženého hodnocení. DS je rovněž součástí europasu.

diplomová práce

Jedná se o rozsáhlejší odbornou studii, jejímž účelem je prokázání, že je student schopen samostatně tvůrčím způsobem zpracovat odborné téma. Vypracování a úspěšné obhájení "diplomky" je spolu se státnicemi podmínkou pro získání vysokoškolského diplomu, potažmo titulu. "Diplomek" jsou různé druhy - bakalářská práce, magisterská práce a disertační práce po doktorském studiu.

disertační práce

Závěrečná práce studentů třetího (t. č. nejvyššího) stupně vysokoškolského studia, tedy studia doktorského. Očekávají se od ní nové originální a dosud nepublikované poznatky.

doktorand

Během studia budou tvořit velkou část vašich vyučujících. Jedná se o studenty, kterým titul magistra v daném oboru nestačí. Výukou získávají praxi a snaží se prodat své vědomosti ostatním studentům. Mnohdy budou také doktorandi opravovat tvé "seminárky" a zkouškové testy. Snažte se s nimi dobře vycházet, mohlo by se vám to pak vyplatit. Budete je proklínat a nadávat jim, ale to oni jsou často pány nad vaším osudem.

e-learning

Pomáhá studentům vzdělávat se skrz proces, který využívá informační a komunikační technologie např. k tvorbě kurzů, komunikaci mezi studenty či přenosu studijního obsahu. Je to tedy výuka s využitím výpočetní techniky a internetu. MUNI tento e-learning využívá hojně např. z časových důvodů.

emeritní profesor

Co to znamená, když vám někdo řekne, že dnes budete mít na přednášku emeritního profesora? Emeritním profesorem může být jmenován profesor, který odešel do důchodu. Jde o čestný titul, který však nezakládá členství v akademické obci. Emeritní profesoři nadále mohou působit na univerzitě, mohou mít vlastní pracovny a mohou pokračovat v bádání ve svém oboru.

Erasmus

Určitě už jste o něm někdy slyšeli. Jedná se o výměnný pobyt studentů v rámci Evropské Unie, která ho i financuje. Díky němu můžete vyjet do Španělska, do Anglie i na Balkán. Musíte ale nejdřív projít výběrovým řízením a musíte také mít za sebou úspěšně aspoň dva semestry studia. V letošním roce (2013) končí program Erasmus tak, jak fungoval doteď, přičemž příští rok by měl být nahrazen programem, který se mu bude velice podobat a bude z něho vycházet. Nicméně se nebojte, že byste nikam nevyjeli, takováhle varianta je minimální, poněvadž politikou EU v této oblasti je to, aby každý student každé univerzity v celé Evropě strávil alespoň jeden semestr na studiu v zahraničí.

fakulta

Fakulta, v jejímž čele stojí děkan, je základní organizační jednotkou každé univerzity. Na každé fakultě jsou vyučovány příbuzné obory a je na nich rozvíjena podobná odbornost v rámci výuky a výzkumu. Každá fakulta se dělí dále na katedry.

FCE

FCE (First Certificate in English) je nejrozšířenější jazykový certifikát z angličtiny v rámci cambridgeských jazykových zkoušek. Tento certifikát deklaruje, že jste dosáhli úrovně "více pokročilí" a osvojili jste si všechny jazykové dovednosti. Pokud jde o uznávání, jedná se o široce uznávaný diplom po celé Evropě. Můžete ho také uplatnit na studijním oddělení, abyste dokázali svou jazykovou vybavenost, čímž se vám připočtou nějaké ty kredity za povinné studium cizího jazyka.

Page:  1 2 3 Next »
Glossary 2.8 uses technologies including PHP and SQL